Договір на реалізацію плану інвестицій в КП «Жовтоводськтепломережа» м. Жовті Води

ДОГОВІР

на реалізацію плану інвестицій

в КП «Жовтоводськтепломережа» м. Жовті Води

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело комунальних послуг» (надалі – «Інвестор»), в особі директора Бомбіка Олексія Івановича, діючого на підставі Статуту,  та Жовтоводська міська рада в особі міського голови Голуба Василя Федоровича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Жовтоводської міської ради ______________ від _____________р. (надалі – «Гарант»),Комунальне підприємство «Жовтоводськтепломережа» (надалі – «Комунальне підприємство»), в особі директора Кудрявцева Олега Федоровича, що діє на підставі статуту підприємства, які спільно за текстом Договору іменуються «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Інвестор забезпечує реалізацію та контроль над планом інвестицій в Комунальне підприємство «Жовтоводськтепломережа» м. Жовті Води згідно плану інвестицій (Додаток 1 до цього Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору, а Гарант погоджується з внесенням інвестицій та створює умови для виконання плану інвестицій.

1.2.  Метою реалізації плану інвестицій за цим Договором (далі – мета інвестицій) є стабільне і якісне постачання теплової енергії споживачам послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання в м. Жовті Води Дніпропетровської області та отримання прибутку від відповідної діяльності комунального підприємства.

2. Загальна характеристика інвестицій

2.1.    Внесення інвестиції здійснюється згідно плану інвестицій (Додаток 1).

2.2.    Загальний обсяг інвестицій згідно даного Договору складає 3 000 000 грн. (три мільйони гривень 00 коп.).

2.3. Об’єктом інвестицій є майно   Комунального підприємства, визначене в межах  плану інвестицій (надалі – Майно).

2.4. Реалізація плану інвестицій здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відповідні розрахункові рахунки Комунального підприємства, або обладнанням, або матеріалами, або роботами відповідно до плану інвестицій та умов цього Договору.

При внесенні інвестицій товарами та обладнанням вони повинні бути новими відповідати сучасним вимогам та мати відповідні документи і належної якості.

2.5. Сторони можуть вносити зміни в терміни та порядок здійснення плану інвестицій по взаємному узгодженню, крім випадків, передбачених даним Договором.

3. Порядок організації робіт.

3.1. З метою координації роботи по реалізації даного Договору Інвестор, Комунальне підприємство та Гарант призначають відповідальних осіб.

3.2. Реалізацію даного Договору Сторони здійснюють через відповідальних осіб, визначених в пункті 3.1. Договору, які мають відповідні повноваження для забезпечення виконання цього Договору та досягнення мети інвестицій.

4. Права та обов’язки Інвестора

4.1.Інвестор зобов’язується:

4.1.1. Здійснювати реалізацію плану інвестицій в терміни та обсягах згідно плану інвестицій, погоджуючи кошториси з Комунальним підприємством .

4.1.2. Інформувати Гаранта про виконання плану інвестицій щомісячно до 5-го (п’ятого) числа місяця наступного за звітним.

В первоначальном варианте договора следующего пункта – 4.1.3 не было.

4.1.3. Сприяти своєчасному укладанню договору на постачання природного газу для потреб теплопостачання м. Жовті Води. (данный пункт принят в окончательной редакции договора)

4.2.Інвестор має право:

4.2.1. Наповернення інвестицій.

4.2.2. Для виконання плану інвестицій залучати третіх осіб.

4.2.3. На дострокове повернення інвестицій у випадку порушення умов договору з боку Замовника в порядку та строки, визначені цим Договором.

4.2.4. Для досягнення мети інвестицій (п. 1.2 цього Договору) здійснювати контроль за діяльністю Комунального підприємства шляхом узгодження підрядних робіт та організацій, постачальників обладнання та матеріалів, планів договорів, та інше, по об’єкту інвестицій.

4.2.5. Припинити реалізацію плану інвестицій у випадку порушення Гарантом

п. 5.1., 5.2., 6.1., 6.2. цього Договору.

4.2.6. Виносити пропозиції щодо збільшення суми інвестицій для досягнення мети реалізації плану інвестицій (пункт 1.2 цього Договору).

В первоначальной редакции договора пункт 4.2.7. звучал в следующей редакции:

4.2.7. Здійснювати необхідні заходи з контролю за використанням інвестицій та ефективністю використання об’єкту інвестицій Комунальним підприємством, направлені на досягнення мети інвестицій, визначеної п. 1.2 цього Договору та сприяти своєчасному укладанню договору на постачання природного газу для потреб теплопостачання м.Жовті Води.

В окончательной редакции пункт 4.2.7 принят в таком виде:

4.2.7. Здійснювати необхідні заходи з контролю за ефективністю діяльності Комунального підприємства, а саме:

—   участі в управлінні Комунального підприємства;

— участі у визначенні технічної та економічної політики Комунального підприємства .

5. Права та обов’язки  Гаранта.

5.1. Гарант зобов’язується:

5.1.1. У межах своєї компетенції забезпечити необхідні умови для реалізації Інвестором плану інвестицій, зокрема щодо:

—        надання Комунальному підприємству в установленому порядку у користування земельні ділянки, необхідні для будівництва центральних теплових пунктів;

—        видачі в установлений термін Інвестору необхідних документів на підключення до інженерних мереж, систем енергопостачання, мереж телекомунікацій тощо на підставі наданої затвердженої ПКД;

5.1.2. Розглядати на засіданнях міської ради і виконавчого комітету
пропозиції щодо вирішення питань, що виникають під час реалізації
плану інвестицій.

5.1.3. Повернути Інвестору інвестиції за рахунок грошових коштів Комунального підприємства, а у випадку їх недостатності за рахунок бюджетних коштів, в порядку  та згідно умов цього Договору.

5.1.4. Забезпечити Інвестору належні умови для реалізації його прав та виконання своїх зобов’язаньв порядку тазгідно умов цього Договору.

5.1.5. В разі порушення п.п. 6.1.5. цього договору повернути Інвестору нвестиції згідноузгодженогографіку повернення інвестицій (Додаток 2), який є невід`ємною частиною цього договору.

5.2.Гарант не має права передавати об’єкт інвестицій в управління (оренду та інше користування) третім особам без погодження з Інвестором, крім сторін договору.

5.3. Гарант  має право:

5.3.1. Вносити пропозиції щодо зміни термінів та порядку здійснення плану інвестицій.

5.3.2. Вимагати від Комунального підприємства та Інвестора виконання інвестиційних зобов’язань згідно умов даного договору.

6. Права та обов’язки  Комунального підприємства.

6.1.Комунальне підприємство зобов’язується:

6.1.1. Використовувати інвестиції за цільовим призначенням відповідно до плану інвестицій згідно цього Договору.

6.1.2. Під власну відповідальність проводити всі необхідні перевірки і випробування, а також своєчасно отримувати всі необхідні дозволи відповідних органів для проведення робіт з модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту Майна.

6.1.3. Інформувати Інвестора про будь-які зміни стану Майна, які можуть вплинути на реалізацію плану інвестицій.

6.1.4. ЗабезпечитиІнвесторуналежні умови для реалізації його прав та виконання  своїх зобов`язань в порядку та згідно умов цього Договору.

6.1.5. Повернути Інвестору інвестиції згідно узгодженого графіку повернення інвестицій (Додаток 2), цього договору.

6.2. Комунальне підприємство не має права залучати для реалізації плану інвестицій та досягнення мети інвестицій третіх осіб (крім випадків цільового бюджетного фінансування) без погодження з Інвестором та Гарантом.

6.3. Комунальне підприємство має право:

6.3.1. Вносити пропозиції щодо реалізації плану інвестицій.

7. Порядок повернення інвестицій

7.1. Повернення Інвестору інвестицій здійснюється за рахунок прибутку та/або інвестиційної складової тарифу згідно графіку повернення інвестицій (Додаток 2) до цього договору протягом трьох років з дати підписання цього договору, шляхом перерахування грошових коштів останнього на розрахунковий рахунок Інвестора, або іншим способом не забороненим законодавством та погодженим сторонами протягом 3-х років.

7.2. У випадку дострокового розірвання цього Договору повернення інвестицій Інвестору здійснюється грошовими коштами Комунального підприємства протягом 50-ти днів, а при умові здійснення повернення інвестицій за рахунок бюджетних коштів – в термін, що визначається за угодою сторін, але не перевищує 180 днів, з дати розірвання цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невиконання або неналежного виконання Гарантом та/або Комунальним підприємством пп. 5.1., 5.2, 6.1, 6.2. цього Договору Інвестор повідомляє про це Гаранта та Комунальне підприємство і встановлює вимоги та строки для усунення порушень умов цього Договору.

8.3. У разі невиконання або неналежного виконання Гарантом та/або  Комунальним підприємством вимог Інвестора згідно п. 8.2 цього Договору Гарант через Комунальне підприємство або за рахунок бюджетних коштів зобов’язаний повернути Інвестору інвестиції в повному обсязі та виключно грошовими коштами (вартість робіт, обладнання, матеріалів згідно п. 2.4 цього Договору) протягом 50-ти днів, а при умові здійснення повернення інвестицій за рахунок бюджетних коштів – в термін, що визначається за угодою сторін, але не перевищує 180 днів, з дня закінчення строку, визначеному Інвестором згідно п. 8.2 цього Договору.

8.4. У разі невиконання або неналежного виконання Гарантом та/або Комунальним підприємством пп. 5.1., 5.2, 6.1, 6.2.  цього Договору Інвестор має право внести зміни в план інвестицій.

8.5. У разі невиконання Інвестором вимог  п 4.1.1  Комунальне підприємство інформує Інвестора та Гаранта про неналежне виконання умов договору з вказівкою причин .

8.6. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов’язань, якщо доведуть, що це сталося не з їх вини, а в
наслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних
обставин, які виникли після набрання чинності цим договором та
перешкоджали виконанню його умов, що неможливо було проконтролювати
або усунути сторонами.

9. Порядок розв’язання спорів

9.1. Спори, які можуть виникнути в процесі виконання цього договору, розв’язуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Спори, щодо яких Сторонами не було досягнуто згоди, розв’язуються в судовому порядку.

9.3. Усі можливі претензії за цим договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом  30 (тридцяти) днів після надходження претензії.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 10.07.2012 року, а по фінансових та інших зобов’язаннях (в тому числі стосовно питань повернення інвестицій) до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Договір може бути розірвано достроково за взаємною згодою обох Сторін.

10.3. У випадках, передбачених законодавством (у тому числі у разі
невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань),
Договір може бути розірвано достроково в односторонньому порядку.

10.4. Сторона-ініціатор дострокового розірвання договору повинна повідомити про це іншу Сторону за два місяці до моменту розірвання.

11. Зміна умов договору

11.1. Зміни до цього договору вносяться за згодою Сторін у письмовій формі.

11.2. Сторони не мають права передавати свої права за цим договором третій  стороні без письмової згоди другої Сторони.

12. Інші умови договору

12.1. Цей договір укладено у трьох примірниках (оригіналах), які мають
однакову юридичну силу і надаються кожній із Сторін.

12.2. До цього договору додається схвалений (затверджений) у
встановленому порядку план інвестицій (Додаток 1), графік повернення інвестицій (Додаток 2), бізнес-план виконання плану інвестицій (Додаток 3), які є його
невід’ємною частиною.

12.3. Гарант має право у разі потреби проводити перевірки виконання Інвестором зобов’язань за цим договором.

12.4. Для виконання цього договору Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією, що стосується взаємних інтересів, проводити наради; зустрічі та консультації, здійснювати спільні заходи щодо реалізації плану інвестицій.

12.5. Гарант свідчить, що:

— незастережних   недоліків,   які   значно   знижують   цінність   або   можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому Договорі Майна немає;

— від Інвестора не приховано обставин, які мають істотне значення для цього Договору;

— усі  інженерні  комунікації перебувають  в  задовільному  робочому  і функціональному стані;

— до укладення цього Договору Майно іншим особам не відчужено;

— Майно під забороною (арештом) не перебуває;

— частина Майна згідно витягів з реєстрів перебуває в податковій заставі;

— Майно, як внесок до статутного капіталу інших юридичних осіб не передане;

— внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;

— Майно не передане в управління та/або інше користування (наймачам, орендарям та ін.);

— обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо Майна немає.

Додаток №1 до договору на реалізацію проекту інвестицій в КП «Жовтоводськтепломережа» м. Жовті Води

План інвестицій

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело комунальних послуг» (надалі – «Інвестор»), в особі директора Бомбіка Олексія Івановича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони,

та Жовтоводська міська рада в особі міського голови Голуба Василя Федоровича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Жовтоводської міської ради ______________ від _____________р. (надалі – «Гарант»),

Комунальне підприємство «Жовтоводськтепломережа» (надалі – «Комунальне підприємство»), в особі директора Кудрявцева Олега Федоровича, що діє на підставі статуту підприємства, які спільно за текстом Договору іменуються «Сторони», уклали цей план:

№ п/п

Склад інвестицій

Період інвестицій

Сума інвестицій, тис. грн..

Примітки

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-100 ст№8:

Закупівля матеріалів

Монтажні роботи

Обмуровочні роботи

Пуско-налагоджувальні роботи

липень-жовтень 2009 р.

липень-серпень 2009 р.

серпень-вересень 2009 р.

вересень-жовтень 2009 р.

жовтень 2009 р.

1900

1080

650

50

120

2.

Проведення проектних робіт по реконструкції  внутришньобудинкового гарячого водопостачання в житлових будинках міста Жовті Водисерпень-жовтень 2009 року

300

За погоджен-ням з мешкан цями будин-ків та наяв-ності бізнес-плану

3.

Проведення монтажних робіт по реконструкції  внутришньобудинкового гарячого водопостачання в житлових будинках міста Жовті Водижовтень 2009 року – лютий 2010 року

700

4.

Розробка дій та заходів по впровадженню альтернативних джерел опалюванняІ квартал 2010 року

100

Юридична адреса сторін

ІНВЕСТОР

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ГАРАНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Джерело комунальних послуг»

52210, Дніпропетровська область  м. Жовті Води, вул. Шкільная 12б/2

р/р № 26003060150246 в КБ «Приватбанк», МФО 305299  ЗКПО 35381108

«Жовтоводськтепломережа»

52204, Дніпропетровська область м. Жовті Води, вул. 8-го Березня, 42

р/р № 26005043930300, МФО 305653 ЗКПО 23645975  Іпн 236459704047, св. 03325687

тел. 8 (05652) 2-91-68

Жовтоводська міська рада

52204, Дніпропетровська область м. Жовті Води, вул. Петровського, 33

Директор

___________ О.І.Бомбік

Директор

___________ О.Ф. Кудрявцев

Міський голова

________________ В.Ф. Голуб

/2009/07/29/plan-investicij-v-zheltovodskie-teploseti/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
Все о подростковых клубах в Желтых Водах
Следующая запись
Письмо в редакцию: до каких пор будут поборы в детсадах и школах?
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *