ІП «СТРАТЕГІЯ» ЗАПРОШУЄ НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Обласний комунальний вищий навчальний заклад

«Інститут підприємництва «Стратегія»

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до обласного комунального вищого навчального закладу

«Інститут підприємництва «Стратегія» у 2010 році

Провадження освітньої діяльності в обласному комунальному вищому навчальному закладі «Інститут підприємництва «Стратегія» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки АВ №443240, дата видачі 24.02.2009 (термін дії ліцензії див. додаток 1).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією обласного комунального вищого навчального закладу «Інститут підприємництва «Стратегія»  (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.

1. Загальні положення

1.1.        Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія» (далі – ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія») оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2.        До ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3.         Організацію прийому вступників до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора інституту, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», затвердженим ректором.

1.4.        Ректор ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, цих правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

1.5.        ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» в обов’язковому порядку створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Інформація про правила прийому, ліцензовані обсяги та обсяги прийому за державним замовленням, у тому числі про кількість місць, що виділені для цільового прийому, повинна своєчасно оприлюднюватися.

1.6.        Усі питання, пов’язані з прийомом до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.

1.7.        Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її компетенції, є підставою для видання відповідного наказу ректором.

1.8.         Прийом до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3.        ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

2.4.        ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» здійснюється:

 • за рахунок видатків обласного бюджету — за державним замовленням;
 • за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатноздобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів15 липня 2010 року18 серпня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад22 липня 2010 року06 вересня 2010 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань31 липня 2010 року16 вересня 2010 р.
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів23 – 31 липня

2010 року

07 – 16 вересня

2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківне пізніше

1 серпня 2010 року

не пізніше

17 вересня 2010 р.

Терміни зарахування вступниківза державним замовленням —

до 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки — до 25 серпня

за державним замовленням —

до 22 вересня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки — до 30 вересня

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів02 серпня 2010 року18 серпня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів21 серпня 2010 року16 вересня 2010 р.
Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань23 – 25 серпня

2010 року

17 – 22 вересня

2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківне пізніше

26 серпня 2010 року

не пізніше

23 вересня 2010 р.

Терміни зарахування вступниківдо 30 серпня

2010 року

до 30 вересня

2010 року

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів02 серпня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів21 серпня 2010 року
Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань23 – 25 серпня

2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківне пізніше

26 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступниківдо 30 серпня 2010 року

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та форму навчання.

5.2. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», або сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти за їх вибором.

5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»:

 • військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

5.10. Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом або в установленому законодавством порядку.

5.11. Документи, що дають право на вступ поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для проведення вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, вказаних в п.п. 5.4, 5.5 цих Правил прийому, створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань для інших категорій вступників створюються атестаційні комісії. Склад та порядок роботи комісій затверджуються ректором.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» для здобуття ОКР бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 3), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

6.2. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.3. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста використовується конкурсний бал, який обчислюється як сума балів з фахового випробування, що проводить ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», та середнього балу документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується конкурсний бал, який обчислюється як сума балів з фахового випробування, що проводить ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», та середнього балу документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

6.5. Програми фахових випробувань для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, критерії оцінювання знань вступників розробляються фаховою атестаційною комісією Приймальної комісії інституту.

Фахове випробування проводиться письмово у формі тестування. На виконання письмової роботи відводиться час, вказаний в пояснювальній записці до тестів. Вступне випробування оцінюється за чотирибальною шкалою. Особи, рівень знань яких оцінений нижче ніж на три бали, до участі у конкурсі щодо зарахування за цими результатами не допускаються.

6.6. Розклад вступних екзаменів та фахових випробувань затверджується головою приймальної комісії не пізніше ніж за 10 днів до початку випробувань і доводиться до відома вступників через засоби наочної інформації.

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та фахові випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів та фахових випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія».

Апеляція абітурієнта щодо оцінки подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результату вступного випробування та розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання.

Склад та порядок роботи апеляційної комісії визначається Положенням, яке затверджується ректором.

7. Цільовий прийом до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

7.1. Цільовий прийом організовується:

 • відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого  цими правилами прийому рівня;
 • відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до інституту на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідним органом освіти обласної державної адміністрації, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму і оголошується разом з обсягом державного замовлення.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

7.6. Вищий навчальний заклад укладає угоди на цільову підготовку за державним замовленням відповідно до чинного законодавства України.

8. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.

9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів), ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, яка визначена профільним предметом для вступу на всі напрями підготовки, а також:

 • основи інформатики — при вступі на напрям «Програмна інженерія»;
 • основи економіки — при вступі на напрями галузі знань «Економіка та підприємництво».

9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

10. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить вищий навчальний заклад) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

11. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи,  яким  відповідно  до  Указу  Президента  України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи,  яким  відповідно  до  Указу  Президента  України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю;
 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.

12.2 Рейтинговий список вступників на основі повної загальної середньої освіти формується за відповідним напрямом підготовки  за категоріями у такій послідовності:

 • особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;
 • особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові вступника;
 • бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, що проводить вищий навчальний заклад) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
 • наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;
 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

13. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії.

13.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія».

14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки чи на різні форми навчання, впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до відбіркової комісії.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк (п’ять календарних днів) не подали до відбіркової комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

 • оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;
 • відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
 • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб — не пізніше 25 серпня 2010 року.

15.3. Коригування рекомендацій до зарахування може здійснюватися приймальною комісією протягом встановленого строку зарахування відповідних категорій вступників.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до пункту 13.2 цих Правил.

16. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія».

16.2. Накази про зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти надсилаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному варіантах, та в електронному варіанті Українському центру оцінювання якості освіти.

16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

17. Додаткове зарахування до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія») до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу) за погодженням сторін.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи «Конкурс».

Додаток 1 до Правил прийому до ОКВНЗ «ІП «Стратегія»

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовкиСпеціальностіЛіцензовані обсягиТермін дії ліцензіїНормативні терміни навчанняВартість одного року навчання, грн.

(станом на 01.11.09)

КодНазваКодНазваДенна форма навчанняЗаочна форма навчанняДенна форма навчанняЗаочна форма навчанняДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
0501Економіка і підприємництво7.050102Економічна кібернетика303001.07.20141 рік1 рік42503000
7.050106Облік і аудит3030Рішення ДАК від 02.07.2009, протокол №791 рік1 рік42503000
7.050107Економіка підприємства505001.07.20111 рік1 рік42503000
0502Менеджмент7.050201Менеджмент організацій606001.07.20121 рік1 рік42503000
0804Комп’ютерні науки7.080403Програмне забезпечення автоматизованих систем303001.07.20101 рік*4250*

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знаньНапрями підготовкиЛіцензовані обсягиТермін дії ліцензіїНормативні терміни навчанняВартість одного року навчання, грн.

(станом на 01.11.09)

ШифрНазваКодНазваДенна форма навчанняЗаочна форма навчанняДенна форма навчанняЗаочна форма навчанняДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
0305Економіка та підприємництво6.030502Економічна кібернетика303001.07.20144 роки5 років42503000
6.030504Економіка підприємства505001.07.20114 роки5 років42503000
6.030509Облік і аудит303001.07.20114 роки5 років42503000
0306Менеджмент і адміністрування6.030601Менеджмент606001.07.20124 роки5 років42503000
0501Інформатика та обчислювальна техніка6.050103Програмна інженерія303001.07.20104 роки*4250*

* Підготовка фахівців за заочною формою навчання не здійснюється

Додаток 2 до Правил прийому до ОКВНЗ «ІП «Стратегія»

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаНапрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавраКурсТермін

навчання

Кількість місць
за кошти

обласного

бюджету

за кошти фізичних, юридич-них осіб
НазваКодКодНазва
Економіка підприємства5.030504016.030504Економіка підприємстваІІ3 роки29
Бухгалтерський облік5.030509016.030509Облік і аудитІІ3 роки8
Організація виробництва5.030601016.030601МенеджментІІ3 роки18
Організація обслуговування на транспорті5.03060102
Розробка програмного забезпечення5.050103016.050103Програмна інженеріяІІ3 роки6

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаНапрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавраКурсТермін

навчання

Кількість місць
за кошти

обласного

бюджету

за кошти фізичних, юридич-них осіб
НазваКодКодНазва
Економіка підприємства

Перелік-1997

5.0501076.030504Економіка підприємстваІ курс3 роки17
Економіка підприємства

Перелік-2007

5.03050401ІІ курс4 роки38
ІІІ курс3 роки17
Бухгалтерський облік

Перелік-1997

5.0501116.030509Облік і аудитІ курс4 роки15
Бухгалтерський облік

Перелік-2007

5.03050901ІІ курс4 роки15
ІІІ курс3 роки3
Організація виробництва

Перелік-1997

5.0502026.030601МенеджментІ курс3 роки15
Організація обслуговування на транспорті

Перелік-1997

5.050205
Організація виробництва

Перелік-2007

5.03060101ІІ курс4 роки42
Організація обслуговування на транспорті

Перелік-2007

5.03060102
ІІІ курс3 роки15

Додаток 3 до Правил прийому до ОКВНЗ «ІП «Стратегія»

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавраПерелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

НазваКод
Економічна кібернетика6.0305021. Українська мова та літератураНепрофільний124
2. МатематикаПрофільний124
3. Географія / історія України / іноземна мова / фізика (за вибором абітурієнта)Непрофільний124
Економіка підприємства6.0305041. Українська мова та літератураНепрофільний124
2. МатематикаПрофільний124
3. Географія / історія України / іноземна мова / фізика (за вибором абітурієнта)Непрофільний124
Облік і аудит6.0305091. Українська мова та літератураНепрофільний124
2. МатематикаПрофільний124
3. Географія / історія України / іноземна мова / фізика (за вибором абітурієнта)Непрофільний124
Менеджмент6.0306011. Українська мова та літератураНепрофільний124
2. МатематикаПрофільний124
3. Географія / історія України / іноземна мова / фізика (за вибором абітурієнта)Непрофільний124
Програмна інженерія6.0501031. Українська мова та літератураНепрофільний124
2. МатематикаПрофільний124
3. Фізика / історія України / іноземна мова / географія (за вибором абітурієнта)Непрофільний124

/ip-strategija-zheltye-vody-priglashaet-na-obuchenie/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
1 мая на детском пляже утонул мужчина
Следующая запись
Святкова афіша на 9 травня
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *